Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента         Публiчне акцiонерне товариство «ХДI страхування»

2. Код за ЄДРПОУ          22868348

3. Місцезнаходження 03150, м. Київ , вул. Червоноармiйська, 102

4. Міжміський код, телефон та факс   0442474477 0445290894

5. Електронна поштова адреса              hdi@hdi.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації                www.hdi.ua

7. Вид особливої інформації    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 56 вiд 30.01.2015р.) прийнято рiшення звiльнити Щербатих Марину Олександрiвну у зв’язку iз поданою заявою про звiльнення за п. 1 ст. 36 КЗпП України (наказ про звiльнення № 15-к вiд 30.01.2015р.).

Щербатих Марина Олександрiвна звiльнена з посади: член правлiння та комерцiйний директор 30.01.2015р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi члена правлiння з 16.02.2012р. по 30.01.2015р.

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 56 вiд 30.01.2015р.) прийнято рiшення обрати з 02.02.2015р. на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування» Косенка Євгенія Григоровича до 01.05.2015р. (наказ про призначення № 17 вiд 30.01.2015р.)

Косенко Євгеній Григорович призначений на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння з 02.02.2015р. до 01.05.2015р., згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:

27.02.2009р. прийнятий до ЗАТ «СК «Українська страхова група» на посаду спецiалiста вiддiлу врегулювання збиткiв по ОСЦПВВНТЗ Департаменту врегулювання збиткiв; 01.07.2010р. переведений на посаду провiдного спецiалiста вiддiлу врегулювання збиткiв Департаменту врегулювання збиткiв м. Києва; 03.09.2010р. звiльнений за власним бажанням, згiдно ст. 38 КЗпПУ;

06.09.2010р. прийнятий до ПрАТ «ХДI страхування» на посаду заступника начальника вiддiлу врегулювання збиткiв; 16.05.2011р. переведений на посаду начальника вiддiлу врегулювання збиткiв; 19.10.2012р. переведений на посаду начальника управлiння врегулювання збиткiв, де працює по теперiшнiй час.

На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ХДI страхування» (Протокол № 56 вiд 30.01.2015р.) прийнято рiшення обрати з 02.02.2015р. на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння ПрАТ «ХДI страхування» Корлиханову Iрину Олександрiвну до 01.05.2015р. (наказ про призначення № 17 вiд 30.01.2015р.)

Корлиханова Iрина Олександрiвна призначена на посаду виконуючого обов’язки члена правлiння з 02.02.2015р. до 01.05.2015р., згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:

26.10.2009р. прийнята до ЗАТ «СК «Здорово» на посаду начальника управлiння методологiї та андерайтингу; 14.01.2011р. управлiння методологiї та андерайтингу перейменовано на управлiння андерайтингу та перестрахування; 31.08.2012р. звiльнена за згодою сторiн п.1 ст.36 КЗпПУ;

09.10.2012р. прийнята до ПрАТ «ХДI страхування» на посаду начальника управлiння андерайтингу та методологiї, де працює по теперiшнiй час.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади                                                          Анна Проскурiна

Голова правлiння                         (підпис)                             (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                     30.01.2015

(дата)


Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.