Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «ХДI страхування»
2. Код за ЄДРПОУ 22868348
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 102
4. Міжміський код, телефон та факс 0442474477 0445290894
5. Електронна поштова адреса hdi@hdi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.hdi.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до заяви Маттiаса Маака вiд 08.06.2016р. , наданої ПрАТ «ХДI страхування», Маттiас Маак повiдомив про припинення з 24.06.2016р. своїх повноважень як члена Наглядової ради за власним бажанням вiдповiдно до п.1 ч.1 ст. 57 ЗУ «Про акцiонернi товариства» та п. 10.38 статуту Товариства.
Повноваження члена Наглядової ради Товариства припинено з 24.06.2016р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було. Маттiас Маак володiє однiєю акцiєю Товариства, що складає 0,0000% статутного капiталу, судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав, перебував на посадi Голови Наглядової ради Товариства з 19.04.2014р. до 15.06.2016р., був членом Наглядової ради Товариства з 19.04.2014р. по 24.06.2016р.
Замiсть Маттiаса Маака на посаду члена Наглядової ради Товариства нiкого призначено (обрано) не було.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Проскурiна Анна

Голова Правлiння

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

24.06.2016

(дата)

 


Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.