Інформація про зміну власників цінних паперів

Інформація про зміну власників цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 22868348

3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102

4. Міжміський код, телефон та факс: 0442474477, 0445290894

5. Електронна поштова адреса: euroins@euroins.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: euroins.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 18.09.2017р. на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв за вих. № 142994зв вiд 14.09.2017р., виданої Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
— частка голосуючих (простих) акцiй Акцiонерного товариства Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя) до змiни пакета акцiй складала 99,316658% (7051482774 штук простих iменних акцiй) до загальної кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiни пакета акцiй – склала 98,323906% (6980997326 штук простих iменних акцiй) до загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Волков Олександр Васильович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

19.09.2017

(дата)