Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Євроiнс Україна»

2. Код за ЄДРПОУ

22868348

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102

4. Міжміський код, телефон та факс

0442474477 0445290894

5. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

euroins.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до Протоколу № 44 вiд 27.04.2018р. чергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Васiл Стефанов Стефанов — представника акцiонера, як Голови Наглядової ради Товариства з 27.04.2018р.
Повноваження Голови Наглядової ради Товариства припинено з 27.04.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi Голови Наглядової Ради Товариства з 13.04.2017р. до 27.04.2018р., припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну, на який дану особу було обрано.

Вiдповiдно до Протоколу № 44 вiд 27.04.2018р. чергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження пана Iван Дiмiтров Хрiстов, як члена Наглядової ради Товариства з 27.04.2018р.
Повноваження члена Голови Наглядової ради Товариства припинено з 27.04.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 13.04.2017р. до 27.04.2018р., припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну, на який дану особу було обрано.

Вiдповiдно до Протоколу № 44 вiд 27.04.2018р. чергових загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження п. Радослава Нiколова Пенева, як члена Наглядової ради Товариства з 27.04.2018р.
Повноваження члена Голови Наглядової ради Товариства припинено з 27.04.2018р., згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi члена Наглядової Ради Товариства з 13.04.2017р. до 27.04.2018р., припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну, на який дану особу було обрано.

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Протокол № 44 вiд 27.04.2018р.), за пропозицiєю, наданою акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Васiл Стефанов Стефанов членом Наглядової ради Товариства з 02.05.2018р.
Васiл Стефанов Стефанов обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства з 02.05.2018р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
Березень 2013 – дотепер — Євро-Фiнанс АТ, член Ради Директорiв i Голова iнвестицiйної банкiвської дiяльностi i злиттiв та поглинань, iнвестицiй;
Березень 2013 – дотепер: Авто Юнiон Пропертiс, експерт з управлiння сiльськогосподарськими землями, Управляюча компанiя Булленд Iнвестментс РЕIТ;
Вересень 2009 – дотепер – Вiнарт Стефановi Лтд, спiввласник i керуючий директор;
Вересень 2008 – дотепер – Арконт-А Лтл / Арконт-Iнвест Лтд., Спiввласник, Фiнансовий i Бiзнес Директор – Мiжнароднi клiєнти.
30.09.2016-12.04.2017 — Голова Наглядової ради ПАТ «СК «Євроiнс Україна»;
13.04.2017-27.04.2018 — Голова Наглядової ради ПрАТ»СК «Євроiнс Україна»

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Протокол № 44 вiд 27.04.2018р.), за пропозицiєю, наданою акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати пана Iван Дiмiтров Хрiстов членом Наглядової ради Товариства з 02.05.2018р.
Iван Дiмiтров Хрiстов обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства з 02.05.2018р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних посадах:
Травень 2012 – дотепер: Єврохолд Болгарiя АТ, головний бухгалтер;
30.09.2016-12.04.2017 — член Наглядової ради ПАТ «СК «Євроiнс Україна».
13.04.2017-27.04.2018 — член Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна»

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» (Протокол № 44 вiд 27.04.2018р.), за пропозицiєю, наданою акцiонером Товариства Акцiонерне товариство Євроiнс Iншуринс Груп (Болгарiя), було прийнято рiшення обрати панi Радослава Нiколова Пенева членом Наглядової ради Товариства з 02.05.2018р.
Радослава Нiколова Пенева обрана на посаду члена Наглядової ради Товариства з 02.05.2018р. на три роки, є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давала, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:
Лютий 2015 – дотепер: страхова компанiя Євроiнс АТ, юридичний консультант;
Сiчень 2014 – серпень 2014: юридична фiрма адвокат Вержинiя Дакова, юридичний консультант;
Сiчень 2008 – сiчень 2014 — юридична фiрма адвокат Iван Янков, юридичний консультант;
Сiчень 2013 – сiчень 2014 – “Дексi Консалт” Лтд., юридичний консультант;
30.09.2016-12.04.2017 — член Наглядової ради ПАТ «СК «Євроiнс Україна»;
13.04.2017-27.04.2018 — член Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроiнс Україна».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Волков Олександр Васильович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)