Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій

Дата розміщення: 

08.08.2018 10:26:03

Дата здійснення дії:  

08.08.2018

Термінове повідомлення: 

Так

Назва повідомлення: 

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій

Вид інформації: 

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій

Повне найменування емітента: 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

22868348

Місцезнаходження емітента: 

вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150

Регіон емітента: 

8036100000

Номер телефону керівника емітента: 

0442474477

Електронна поштова адреса: 

irina.kovalyova@euroins.com.ua

Текст повідомлення: 

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна», код за ЄДРПОУ 22868348 (надалі – Товариство) 20.06.2018 р. було прийнято рішення про приватне розміщення простих іменних акцій у кількості 480 000 000 штук номінальною вартістю 0,01 грн. Ціна розміщення –  0,10 грн.

Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату проведення загальних зборів (20.06.2018 р.), на яких прийняте рішення про приватне розміщення акцій за рахунок додаткових внесків.

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій здійснюється за місцезнаходженням Товариства: вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150 в період з 23.08.2018 р. по 17.09.2018 р. включно з 09-00 до 18-00 години кожного робочого дня за ціною розміщення.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонери у термін реалізації зазначеного права повинні:

— в період з 23.08.2018 р. по 17.09.2018 р. включно подати до уповноваженої особи Товариства – Голови Правління Товариства письмову заяву про придбання акцій, засвідчену власноручно підписом заявника – фізичної особи або підписом керівника та печаткою (за наявності) заявника – юридичної особи, або підписом уповноваженого представника фізичної або юридичної особи за довіреністю, посвідченою у встановленому законом порядку. В заяві має бути зазначене прізвище, ім’я та по-батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження) акціонера, кількість цінних паперів, що придбаваються;

— в період з  23.08.2018 р. по 17.09.2018 р. включно, тобто не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, сплатити грошовими коштами повну вартість акцій, на придбання яких вони подали заяву.

Заяви приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто з 23.08.2018 р. по 17.09.2018 р. включно.

Заяви на придбання акцій фізичною особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою за довіреністю, посвідченою у встановленому законом порядку. Заяви на придбання акцій юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою ним особою за довіреністю, посвідченою у встановленому законом порядку.

Оплата акцій під час реалізації акціонерами свого переважного права здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях та/або в іноземній валюті (долари США, євро) шляхом безготівкового перерахування акціонером на відповідний рахунок Товариства не пізніше дня, що передує дню початку укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення  акцій Товариства,  тобто з 23.08.2018 р. по 17.09.2018 р. включно.

Кошти в іноземній валюті, що вносяться в оплату за акції Товариства, перераховуються у національну валюту України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним Банком України, на день оплати акцій. Кошти в національній валюті (гривні) та в іноземній валюті (долари США, євро) перераховуються на мультивалютний рахунок Товариства № 26500000000529 в АТ «Укрексімбанк», МФО  322313.

Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Голова Правління видає письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Волков Олександр Васильович