Повідомлення про проведення зборів акціонерів

Повідомлення про проведення зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

У зв’язку із внесенням змін до проекту рішень до проекту порядку денного проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» повідомляємо про змінений порядок денний разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 

1.Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

4. Звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2018 році.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2018 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

11. Призначення членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

12. Погодження затвердження аудитора Товариства.

13. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв’язку із приведенням документів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

15 Зняття з розгляду питання проекту порядку денного  № 16, №17 та №18 .

16. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

17. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

19. Схвалення умов Договору від 11.02.2019р. та трьохстороннього договору від 29.03.2019р.

20. Схвалення збільшення додаткового капіталу відповідно до умов Договору від 11.02.2019р.

21. Схвалення умов Додаткової угоди № 1 від 01.04.2019р. до Договору з Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» від 11.01.2019р.

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З питання 1:

1)Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Губенка Івана Васильовича, Дорофєєва Вадима Олександровича, Фарсікова Дмитра Олександровича.

2) Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
З питання 2:

Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

З питання 3:

Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

—        Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
—        Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;
—        Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
—        Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
—        Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;
—        Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
—        Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
—        Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
—        Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;
—        Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;
—        Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
—        Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
—        Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;
—        Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.
З питання 4:
Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «СК «Євроінс Україна» у 2018 році.
З питання 5:
Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про її діяльність у 2018 році.
З питання 6:
Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2018 рік.
З питання 7:

Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «Євроінс Україна» за 2018 рік.

З питання 8:

Покрити збитки, отримані в 2018 році за рахунок майбутніх періодів діяльності Товариства.

З питання 9:

9.1. З метою забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства на 2019 – 2020 рр. у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на укладання значних господарських правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.19р. по 26.04.2020р. (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів становить більше 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

— господарських правочинів з розміщення грошових коштів на депозитах, — гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 75% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік;

— значних господарських правочинів (стосовно страхування та перестрахування), які можуть вчинятись Товариством у період з 27.04.19р. по 26.04.2020р. (включно) гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1670% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.

9.2. Господарські правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються Головою Правління та одним із членів Правління у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

З питання 10:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПрАТ «СК «Євроінс Україна» з 18 квітня 2019 року.

З питання 11:

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання 12:

Погодити затвердження аудитором Товариства ТОВ «БДО».

З питання 13:

13.1. З метою приведення Статуту у відповідності до норм діючого законодавства України внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

13.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

13.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича  підписати нову редакцію Статуту Товариства.

13.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

З питання 14:

14.1. Вважати такими, що втратив чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».

14.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

14.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

З питання 15:

15. Зняти з розгляду питання №16, питання № 17 та питання № 18 порядку денного.

З питання 16:

16.Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна»: Ніколов Янко Георгіев (Голова Наглядової Ради), Iван Дiмiтров Хрiстов (член Наглядової Ради), Радослава Нiколова Пенева (член Наглядової ради) з 18 квітня 2019 року.

З питання 17:

17. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

З питання 18:

18.1 Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 19.04.2019р.
18.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради та Головою Наглядової Ради.
18.3. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 500 (п’ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з українським законодавством, розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 6000 (шість тисяч) євро після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.
18.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Третяк Людмилу Анатоліївну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

З питання 19:

19. Схвалити умови Договору від 11.02.2019р. та трьохстороннього договору від 29.03.2019р.

 

З питання 20:

20. Схвалити збільшення додаткового капіталу відповідно до умов Договору від 11.02.2019р.

З питання 21:

21. Схвалити умови Додаткової угоди № 1 від 01.04.2019р. до Договору з Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» від 11.01.2019р.

 

 

 

 

 

Голова Правління                                                                                             О.В. Волков