Повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на 30.07.2021р.

29.06.2021

Повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на 30.07.2021р.

До уваги акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»! Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (ідентифікаційний код – 22868348, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102 (далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30 липня 2021 року о 10:00 год. за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань.

Проект порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення:

  1) Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Фарсікова Дмитра Олександровича, Лапчевського Олександра Олександровича, Моісеєва Ігоря Святославовича.

  2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна». Проект рішення: Обрати Качуру Оксану Юрієвну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна». Проект рішення: Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:

  • Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1хвилини;
  • Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
  • Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
  • Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;
  • Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
  • Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
  • Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
  • Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;
  • Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;
  • Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
  • Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
  • Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;
  • Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.
 4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. Проект рішення: Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 7 000 000 000 (сім мільярдів) штук існуючої номінальної вартості 0,01 грн., загальною номінальною вартістю 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

 5. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). Проект рішення:

  1) Прийняти рішення про емісію акцій у кількості 7 000 000 000 (сім мільярдів) штук додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,01 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій.

  2) Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

 6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

 1. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. Проект рішення: Надати Голові Правління Товариства Ніколову Янку Георгіеву або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
 2. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проект рішення:

  8.1. З метою приведення Статуту у відповідності до норм діючого законодавства України внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

  8.3. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

  8.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 26 липня 2021 року (станом на 24 годину). Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 липня 2021 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та керівника Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102 (в приміщенні біля ресепшену), робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Ніколов Янко Георгіев. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Ніколова Янко Георгіева за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 16.06.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 7 268 356 799 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 268 356 799 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: euroins.com.ua, в розділі «Для акціонерів».

Довідки за телефоном: (044) 247 44 77.

замовлення послуг

Оберіть послугу, яка вас цікавить

Ваш телефон

!

Поле не може бути порожнім.

Невірний формат.

або напишіть нам

чи дзвоніть

0 800 501 513 470

зареєструватися

Ім`я*

!

Поле не може бути порожнім.

Невірний формат.

Телефон*

!

Поле не може бути порожнім.

Невірний формат.

Email*

!

Поле не може бути порожнім.

Невірний формат.

Пароль*

!

Поле не може бути порожнім.

Пароль не відповідає вимогам.

Пароль повинен бути не менше 6 символів.

Цей користувач вже зареєстрований.

Вхід

Для входу введіть свою email адресу

Пароль для gmail

!

Поле не може бути порожнім.

Такого email не існує. Перевірте коректність або зареєструйтесь

!

Поле не може бути порожнім.

Невірний пароль, спробуйте ще раз

На gmail вислане посилання для зміни пароля.

Я згадав пароль

скидання пароля

Введіть будь-ласка новий пароль

Пароль*

!

Поле не може бути порожнім.

Невірний формат або паролі не співпадають

Повторіть пароль*

!

Поле не може бути порожнім.

зберегти

Дякуємо за Ваше замовлення! Наші менеджери зв'яжуться з Вами найближчим часом.

Дякуємо за Ваше звернення!